Rejestracja – Grupa integracyjna Fundacji eFkropka

Rejestracja do bezpłatnej Grupy integracyjnej Fundacji eFkropka.

W celu rejestracji prosimy o:

1. Zapoznanie się z Regulaminem webinarów (grup integracyjnych), jego treść zamieściliśmy poniżej lub tutaj:  

Regulamin grup online

2. Regulaminem uczestnictwa w Grupie integracyjnej, jego treść zamieściliśmy poniżej lub tutaj: 

Regulamin grupy integracyjnej Fundacji EF KROPKA

 

3. Zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, jej treść umieściliśmy tutaj:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania

 4. Wypełnienie interaktywnego formularza:

Formularz zgłoszeniowy

—————————————————————————————————————–

Regulamin internetowych webinariów organizowanych przez Fundację „EF Kropka”

 • 1

Definicje

Poniżej wymienione pojęcia będą mieć w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

 1. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO. Ponadto, wszystkie pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie, które odnoszą do kwestii ochrony Danych osobowych oraz zostały zdefiniowane w RODO, będą miały znaczenie nadane im przez RODO, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie lub odrębnie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie;
 2. Ogłoszenie o Webinarium – informacja nt. tematyki, agendy, terminu i in. szczegółów dotyczących Webinarium zamieszczona na Portalu lub udostępniona Uczestnikom w inny sposób;
 3. Portal – administrowana przez Fundację strona internetowa pod adresem www.ef.org.pl, przez którą Uczestnik może uzyskać dostęp do Webinarium. Na Portalu znajdują się także Ogłoszenia o Webinariach;
 4. Prowadzący – osoba zaangażowana przez Fundację do przeprowadzenia Webinarium. Jeżeli dane Webinarium prowadzi więcej niż jedna osoba, postanowienia Regulaminu dotyczące Prowadzącego stosuje się do każdej z takich osób z osobna oraz do wszystkich takich osób łącznie;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Serwis – serwis internetowy, który pozwala na tworzenie, udział oraz zarzadzanie webinariami, dostarczany przez osobę trzecią;
 8. Strony – Usługodawca i Uczestnik (przy czym Usługodawca oraz Uczestnik mogą być także, każdy z osobna, określani jako „Strona”);
 9. Webinarium – usługa internetowego szkolenia, warsztatu, grupy wsparcia, ) lub cyklu szkoleń/warsztatów/grup wsparcia realizowana przez Fundację, za pośrednictwem Serwisu, mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników;
 10. Umowa – umowa o świadczenie na odległość usługi w formie webinarów zawarta między Stronami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 11. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu w roli słuchacza;
 12. Usługodawca lub Fundacja – Fundacja „EF Kropka” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ożarowska 61 lok. U4 (01-416 Warszawa), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. KRS 0000382481, o NIP: 9512336073, o nr. REGON 142886373.

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom nieodpłatnie podczas rejestracji na Webinarium, a także jest dostępny na Portalu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie przepisów prawa.
 3. Zakazane jest wykorzystanie Webinarów lub jakichkolwiek usługi świadczonych na podstawi Regulaminy w celu dostarczania treści o bezprawnym charakterze.
 4. O ile co innego nie wynika z Regulaminu lub o ile Strony wyraźnie i zgodnie nie postanowią inaczej (w formie pisemnej zastrzeżonej na tę okoliczność pod rygorem nieważności), Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki. Warunki określone w Ogłoszeniu o Webinarium stanowią integralną niniejszego Regulaminu i określają prawa i obowiązku Stron na równi z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 5. Zawarcie Umowy następuje w chwili i poprzez akceptację Regulaminu przez Uczestnika w związku z rejestracją na Webinarium.

 

 • 3

Wymogi techniczne

Udział w Webinarium wymaga od Uczestnika dostępu do komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w legalne i zaktualizowane oprogramowanie, a także posiadania przez Uczestnika aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Ogłoszenie o Webinarium może określać dodatkowe wymogi techniczne (zarówno dotyczące sprzętu, jak i oprogramowania) pozwalające na dostęp do Szkolenia.

 

 • 4

Organizacja Webinarium

 1. Tematykę, agendę, termin i inne szczegółowe zasady dotyczycące Webinarium zawiera Ogłoszenie o Webinarium. Prowadzący może jednak wprowadzać, również na bieżąco (tj. w trakcie webinarium) dodatkowe zasady ułatwiające organizację i sprawny przebieg Webinarium, w tym ustalać zasady zadawania pytań i wypowiadania się przez Uczestników. Ogłoszenie o Webinarium może także przewidywać inne świadczenia ze strony Prowadzącego lub innych osób, w tym możliwości uzyskania, przez określony czas po zakończeniu Webinarium, dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na dodatkowe pytania Uczestników.
 2. O ile co innego nie wynika z Ogłoszenia o Webinarium, udział w nich jest nieodpłatny.

 

 • 5

Odpowiedzialność Fundacji

 1. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dobór Webinariów oraz Prowadzących zapewniał najwyższy poziom merytoryczny oraz aby Webinaria były dla Uczestników przydatne. Fundacja nie ponosi jednak odpowiedzialności za treść oraz sposób przeprowadzenia Webinariów przez Prowadzących ani za jakość materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Prowadzących, jak również (z zastrzeżeniem 9 ust. 3 poniżej) za konsekwencje odwołania Webinarium lub zmiany terminu lub agendy Webinarium, jeżeli doszło do nich na skutek działania lub zaniechania Prowadzącego, dostawcy Serwisu lub niedozwolonych działań osób trzecich.
 2. Fundacja nie ponosi także odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, jak również za jakiekolwiek problemy z dostępem do Webinarium lub materiałów szkoleniowych wynikające z podania przez Uczestnika w procesie rejestracji nieprawidłowych lub niepełnych danych, z awarii urządzeń Uczestnika lub niespełniania przez nie odpowiednich parametrów technicznych, utraty przez Uczestnika dostępu do sieci Internet lub dostępu do transmisji niewystarczającej jakości, a także z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Fundacji, w tym w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 

 • 6

Wizerunek oraz Dane osobowe Uczestników

 1. O ile co innego nie wynika z Ogłoszenia o Webinarium lub z odrębnej umowy między Uczestnikiem a Fundacją, Uczestnik nie może utrwalać ani rozpowszechniać wizerunku ani Danych osobowych Prowadzącego ani innych Uczestników, a także utrwalać ani rozpowszechniać przebiegu Webinarium.
 2. Fundacja przetwarza Dane osobowe Uczestników na zasadach określonych w odrębnej klauzuli informacyjnej przekazanej Uczestnikowi w związki z rejestracją na Webinarium.

 

 • 7

Prawa do materiałów szkoleniowych

 1. O ile wynika to z Ogłoszenia o Webinarium, Uczestnik ma prawo do otrzymania w formie elektronicznej (co do zasady, po przeprowadzonym Szkoleniu) materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Prowadzącego.
 2. Rejestracja ani udział w Webinarium nie przyznają Uczestnikom jakichkolwiek praw (w tym w szczególności praw własności intelektualnej) do materiałów szkoleniowych uzyskanych w związku z Webinarium. Uczestnicy mogą jednak korzystać z takich materiałów w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Na indywidualną prośbę Uczestnika, Fundacja może zezwolić na wykorzystanie całości lub części materiałów szkoleniowych w celach wykraczających poza własny użytek osobisty Uczestnika, a jeżeli prawa do takich materiałów przysługują Prowadzącemu, skontaktować Uczestnika z Prowadzącym w celu uzgodnienia bezpośrednio między Prowadzącym a Uczestnikiem zasad wykorzystania takich materiałów w szerszym zakresie niż określony powyżej.

 

 • 8

Reklamacje

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać Fundacji reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem z Portalu, z dostępem do Webinarium lub do materiałów szkoleniowych pocztą elektroniczną na adres fundacja@ef.org.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (wraz z adresem poczty elektronicznej użytym podczas rejestracji na Webinarium) oraz szczegółowy opis problemu.
 3. Reklamacje mogą być składane w terminie nieprzekraczającym 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia Webinarium określonej w Ogłoszeniu o Webinarium.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Fundację, w miarę możliwości technicznych, niezwłocznie, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej zgłoszenia w określony powyżej sposób. Załatwienie reklamacji może polegać na wskazaniu, jakie są możliwości rozwiązania problemu z korzystaniem z Portalu lub z dostępem do Webinarium, w szczególności w celu umożliwienia lub przywrócenia dostępu do Webinarium, a jeżeli okaże się to niemożliwe, także w inny sposób (w tym, o ile wyrazi na to zgodę Prowadzący, poprzez udostępnienie Webinarium zgłaszającemu reklamację w inny sposób lub w innym terminie niż zaplanowany w Ogłoszeniu o Webinarium).
 5. Określone powyżej zasady rozpatrywanie reklamacji nie uchybiają ustawowym uprawnieniom Uczestników, w tym możliwości skorzystania przez Uczestników będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeżeli Uczestnik jest konsumentem (tzn. korzysta ze Szkoleń wyłącznie do celów osobistych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), ma prawo do zgłoszenia sporu wynikającego z realizacji usług na podstawie niniejszego Regulaminu do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą pod adresem ul. Sienkiewicza 3, Warszawa, 00-015, Polska (ih_warszawa@wiih.org.pl). Komisja Europejska zapewnia także konsumentom mieszkającym na terenie UE platformę internetowego rozstrzygania sporów dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 9

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze oświadczenia złożonego drugiej Stronie w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Fundacja może odwołać Webinarium (i tym samym wypowiedzieć Umowę), które, zgodnie z Ogłoszeniem o Webinarium, miało charakter odpłatny, tylko w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Szkolenia w zaplanowanym terminie z winy Prowadzącego lub dostawcy Serwisu. W takiej sytuacji Uczestnikom zostaną zwrócone opłaty uiszczone z tytułu takiego szkolenia.
 4. Wypowiedzenie przez Uczestnika Umowy na Szkolenie, które, zgodnie z Ogłoszeniem o Szkoleniu, miało charakter odpłatny, nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty ani nie upoważnia do zwrotu uiszczonej opłaty, jeżeli do wypowiedzenia doszło na mniej niż 7dni przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Szkolenia, określoną w Ogłoszeniu o Szkoleniu.
 5. Wygaśnięcie Umowy z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia Uczestnika z obowiązków i ograniczeń wynikających z 6 oraz § 7 powyżej.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zasad dotyczących korzystania z materiałów szkoleniowych, wykorzystywania wizerunków Prowadzącego lub innych Uczestników lub zasad dotyczących poufności danych i informacji ujawnianych podczas Webinarium, Usługodawca może, niezależnie od uprawnień przysługujących mu w świetle obowiązujących przepisów prawa, zablokować Uczestnikowi dostęp do Webinarium, a także odmówić możliwości udziału w kolejnych Webinarach.
 2. Usługobiorca nie może, bez uprzedniej zgody Fundacji (która może być udzielona także w formie elektronicznej), przenieść na osobę̨ trzecią praw ani obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym prawa do uczestnictwa w Webinarium lub do otrzymania materiałów szkoleniowych.

 

 • 11

Dodatkowe informacje dla konsumentów

 1. Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowa zawierana jest z Uczestnikiem będącym konsumentem, a Fundacja realizuje świadczenia objęte Umową jako przedsiębiorca, Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Uczestnik będący konsumentem musi poinformować Fundację o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), w tym, opcjonalnie, z użyciem formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aby zachować ww. termin wystarczy wysłać stosowną informację przed upływem terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy (z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej) Fundacja niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o odstąpieniu, zwróci otrzymane od Uczestnika płatności. Fundacja dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (w każdym przypadku bez dodatkowych opłat).
 4. Jeżeli jednak Uczestnik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, będzie zobowiązany do zapłaty umówionego wynagrodzenia (a jeżeli już je wpłacił, nie będzie uprawniony do żądania jego zwrotu) w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 4 powyżej.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia dla konsumentów

 

Fundacja „EF Kropka”

Ożarowska 61 lok. U4

01-416 Warszawa

mail: fundacja@ef.org.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi internetowego webinaru/cyklu webinarów* pt. [należy wskazać, o które webinarium chodzi], zaplanowanych na [należy wskazać datę lub daty zaplanowanego webinarium lub webinariów] realizowanego/realizowanych(*) przez Fundację EF „Kropka”.

 

[proszę podać imię i nazwisko konsumenta(-ów)]

 

[proszę podać adres konsumenta(-ów)]

 

[proszę podać datę złożenia oświadczenia]

 

 

____________________________

Podpis konsumenta(-ów) [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content