Statut

 

Statut

 

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja eFkropka i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów: Martę Niedźwiedzką, Joannę Krzyżanowską- Zbucką i Jerzego Kłoskowskiego, aktem notarialnym w dniu 26 marca 2010 r. sporządzonym przez notariusza Aldonę Czamarską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Konduktorska 4, z numerem repertorium A Nr 604/2010.

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów polskiego prawa i niniejszego statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa
 5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 7. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.
 8. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 9. Ministerstwem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Dział II

Cele, zakres i formy działania Fundacji

 § 3

1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz poprawy jakości życia, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, rehabilitacji i leczenie, osób doświadczonych chorobami psychicznymi.

2. Celem Fundacji jest także działanie na rzecz zmiany nastawienia wobec osób chorych psychicznie przez społeczeństwo i instytucje.

§ 4

1. Cele określone w § 3 Fundacja realizuje poprzez:

 1. organizowanie i wspieranie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia (w tym świadczenie usług lekarskich i psychoterapeutycznych) a w szczególności poprzez:
  • zakładanie i prowadzenie oddziałów dziennych i hosteli
  • zakładanie i prowadzenie tzw. mieszkań chronionych
  • zakładanie i prowadzenie poradni zdrowia psychicznego
  • zakładanie i prowadzenie zakładów pracy chronionej
  • zakładanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
  • zakładanie i prowadzenie Środowiskowych Domów Wsparcia
  • zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych
  • prowadzenie usług opiekuńczych
 2. udzielanie wsparcia finansowego
 3. organizowanie i wspieranie aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi
 4. promocję oraz tworzenie wolontariatu pracującego na rzecz Fundacji
 5. inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych, w tym prowadzenie szkoleń, wykładów, staży dla profesjonalistów
 6. organizację sympozjów naukowych
 7. organizowanie i uczestniczenie w akcjach promujących zdrowie psychiczne
 8. prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej
 9. tworzenie i prowadzenie serwisów internetowych
 10. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Dział III

Organy i organizacja Fundacji 

§ 6

1. Władzami Fundacji są: – Rada Fundacji – Zarząd Fundacji

2. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne organa o charakterze doradczym i opiniotwórczym, w szczególności Radę Programową Fundacji.

§ 7

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada składa się 3-9 członków. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestają pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych obecnych na posiedzeniu, członków Rady Fundacji. Procedura ta nie dotyczy Fundatorów. Nowego członka Rady można powołać w wyniku uchwały jednogłośnie podjętej przez Radę Fundacji. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. W przypadku wybrania członka Rady Fundacji do Zarządu, jego członkostwo w Radzie zostaje zawieszone na czas pełnienia funkcji członka Zarządu. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem udokumentowanych wydatków związanych z uczestniczeniem w pracach Rady, w tym kosztów podróży. Członkowie Rady nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni z członkami Zarządu Fundacji ani podlegać im z tytułu zatrudnienia. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 8

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

§ 9

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji. Nie dotyczy to powołania pierwszego składu Zarządu powoływanego przez Fundatorów.

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i o ich wynagrodzeniu.

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

4. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji. W przypadku dodania własnych uwag lub propozycji, muszą one uzyskać zgodę Zarządu Fundacji

5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

6. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.

7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§10

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powołanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu oraz jego Prezesa powołują Fundatorzy.

4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

2.1 uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

2.2 uchwalanie regulaminów,

2.3 sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,

2.4 sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

2.5 ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji,

2.6 podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

2.7 przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

2.8 występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 28 lutego zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań majątkowych do 1000 (jeden tysiąc) złotych- oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu Fundacji.

§ 14

Zarządowi Fundacji zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2. Przekazywania jej majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4. Dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy, a także członkowie rodzin wymienionych osób.

Dział IV

Majątek i dochody Fundacji

§ 15

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500 (dwa tysiące pięćset) złotych oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji przeznaczone będą w całości na działalność statutową Fundacji i pochodzić mogą z:

2.1 dotacji, subwencji oraz grantów,

2.2 darowizn, spadków, zapisów,

2.3 zbiórek i imprez publicznych,

2.4 kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi ubezpieczycielami,

2.5 dochodów z majątku Fundacji,

2.6 prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

7.1 w zakresie działalności pomocy społecznej: PKD 87.20.Z; 88.99.Z;

7.2 w zakresie praktyki lekarskiej specjalistycznej: PKD 86.22.Z

7.3 w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej: PKD 85.59.Z

7.4 prowadzenie hoteli: PKD 55.10.Z

7.5 prowadzenie restauracji: PKD 56.10.A

7.6 prowadzenie działalności wydawniczej: PKD 58.11.Z

7.7 prowadzenie szpitalnych oddziałów dziennych: PKD 86.10.Z

7.8 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej: PKD 86.90.E.

Dział V

Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją, likwidacja Fundacji

§ 16

Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określona w akcie założycielskim.

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.W sprawach połączenia z inną fundacja właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek