Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Fundacji eFkropka

Przed wysłaniem nam zgłoszenia na warsztaty, do kwalifikacji do grup wsparcia, prosimy o zapoznanie się  z:    

Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Kim jesteśmy?

Fundacja EF Kropka z siedzibą w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 61 lok. U4, 01-416 Warszawa jest administratorem danych osobowych (Fundacja, Administrator lub My). Oznacza to, że odpowiadamy za Państwa dane osobowe, które przetwarzamy zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i zapewnieniu, aby były one wykorzystywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie dane osobowe, w jakich celach, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy?

Poniżej opisaliśmy cele, podstawy prawne oraz okres przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Organizacja i uczestnictwo w webinarze

W przypadku uczestników, którzy samodzielnie zgłaszają się na webinar, przetwarzamy dane osobowe uczestników podane podczas rejestracji na webinar oraz inne dane podane lub zebrane w czasie korzystania z narzędzia wykorzystywanego przez nas do przeprowadzenia webinaru w celu zorganizowania i umożliwienia uczestnictwa w webinarze oraz przesłania materiałów szkoleniowych na podstawie niezbędności do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania webinaru oraz przez czas potrzebny na przesłanie materiałów i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

W przypadku uczestników, którzy zostają skierowani na webinar przez dany podmiot (np. przez pracodawcę), otrzymujemy od takiego podmiotu imię i nazwisko uczestnika oraz, w przypadku gdy webinar jest odpłatny, informację o dokonaniu płatności za jego uczestnictwo w webinarze. Dane te przetwarzamy w celu wykonania umowy zawartej z tym podmiotem na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na umożliwieniu uczestnictwa w webinarze osobom wskazanym przez podmiot, z którym mamy zawartą umowę w tym zakresie. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe uczestników podane podczas rejestracji na webinar oraz inne dane podane lub zebrane w czasie korzystania z narzędzia wykorzystywanego przez nas do przeprowadzenia webinaru w celu zorganizowania i umożliwienia uczestnictwa w webinarze oraz przesłania materiałów szkoleniowych na podstawie niezbędności do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania webinaru oraz przez czas potrzebny na przesłanie materiałów i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

W odniesieniu do wszystkich uczestników webinaru, przetwarzamy dane osobowe uczestników obejmujące w szczególności wizerunek oraz wypowiedzi prezentowane w trakcie webinaru, który zostanie zarejestrowany w celu analizy i poprawy jakości naszych usług, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na poprawie jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych i uwzględnienia go przez nas, jednak nie dłużej niż przez dwa miesiące od czasu przeprowadzenia webinaru.

Nie prosimy Państwa o podanie danych szczególnych kategorii, w tym danych dotyczących stanu zdrowia. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo podać takie dane np. w trakcie webinaru, który zostanie zarejestrowany, podstawą przetwarzania wskazanych danych będzie oczywiste upublicznianie ich przez osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. e RODO).

 1. Przesyłanie ankiet przed i po webinarze

Niekiedy przed odbyciem się webinaru przesyłamy ankiety do jego uczestników w celu zbadania ich potrzeb i dostosowania webinaru do tych potrzeb. Ponadto, po odbyciu się webinaru przesyłamy ankiety ewaluacyjne do uczestników w celu zbadania poziomu zadowolenia z przeprowadzonego webinaru. W treści ankiet nie zwracamy się o podanie takich danych jak imię, nazwisko lub inne dane pozwalające ustalić tożsamość uczestnika. Przetwarzamy adres e-mail uczestnika, aby móc przesłać ankietę w powyższych celach.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na odpowiednej organizacji webinaru i poprawie jakości webinarów w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych i uwzględnienia go przez nas, jednak nie dłużej niż przez dwa miesiące od czasu przesłania ankiety.

 1. Promowanie naszej działalności

Przetwarzamy dane osobowe uczestników obejmujące imię i adres e-mail w celu promowania prowadzonej przez nas działalności i informowania o podejmowanych przez nas działaniach, w tym o aktualnych projektach i prowadzonych zbiórkach na cele statutowe, oraz o organizowanych przez nas webinarach, szkoleniach, konferencjach i innego rodzaju wydarzeniach.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu naszej działalności.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania przetwarzamy dane osobowe uczestników zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, a także inne dane związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu należytej obsługi uczestnika webinaru i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Państwa wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

 1. Obowiązki podatkowe i rachunkowe

Przetwarzamy dane osobowe uczestników webinaru w celu wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkowością tylko jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać dane osobowe uczestników podane podczas rejestracji udziału w webinarze oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody, jak również do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane mogą zostać udostępnione niezależnym administratorom, którzy odpowiadają za zapewnienie zgodności przetwarzania tych danych z obowiązującymi przepisami prawa w następujących przypadkach:

 1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Urzędom Skarbowym, komornikom sądowym, innym organom egzekucyjnym, innym organom państwowym;
 2. gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb – doradcom, w tym doradcom prawnym, podatkowym i audytorom;
 3. gdy zostali Państwo skierowani na webinar przez dany podmiot (np. pracodawcę) – temu podmiotowi wyłącznie w celu potwierdzenia wzięcia przez Państwa udziału w webinarze.

Ponadto, dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Fundacji w celu:

 1. świadczenia usług teleinformatycznych takich jak m.in. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługa strony internetowej;
 2. świadczenia usług dostarczania narzędzia umożliwiającego tworzenie, udział, nagrywanie oraz zarządzanie webinarami;
 3. świadczenia usług dostarczania narzędzia służącego do przeprowadzania ankiet;
 4. świadczenia usług marketingowych.

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Fundacji, które mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych poza EOG będzie odbywać się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Każdy uczestnik webinaru może poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony,

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO);
 • kopii danych osobowych, których nam Państwo dostarczyliście i przekazania jej Państwu lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Państwa dane w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO);
 • sprostowania Państwa danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO);
 • usunięcia Państwa wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO);
 • ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO).

 

Mają Państwo również prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Fundacji (na podstawie art. 21 ust. 2 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w webinarze. Nie dotyczy to jednak danych osobowych takich jak wizerunek oraz wypowiedzi zaprezentowane w trakcie webinaru, których podanie zależy od decyzji uczestnika webinaru.

Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub chcą skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o skontaktowanie się z nami wysyłając wiadomość na adres: fundacja@ef.org.pl lub adres siedziby Fundacji wskazany powyżej.

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content