Pozyskane granty/dotacje

Wiele działań Fundacji odbywa się pro bono, udaje się zaangażować osoby, które wspierają nasze działania nieodpłatnie, zarząd, wolontariusze i Edukatorzy działają bez honorariów .

W latach 2012-2013 zrealizowaliśmy trzy granty poświęcone
aktywizacji zawodowej:
1. „Razem w Kuchni”- mały grant, 21.09-14.12.2012 r. Kwota dotacji 8 000,- Urząd Miasta
2. „Razem w Kuchni- Staże” 14.02-31.12.2013 r. Kwota dotacji 50 000,- Urząd Miasta
3. „Razem w Kuchni- Edukacja” 15.07.-31.12.2013 r. Kwota dotacji 36 210,- Ministerstwo Pracy,
we współpracy z restauratorami PP Kręglickimi. W ramach tych projektów przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla
pracowników restauracji i osób po kryzysach, beneficjenci odbywali staże w restauracjach warszawskich.

W  roku 2018 :
1.Współpracujemy z Warszawskim Zintegrowanym Systemem Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi- testowanie i wdrażanie 2018-2020, prowadzimy szkolenia dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Asystentów Zdrowienia zatrudnionych w tym projekcie. POWER 2014-2020 – Urząd Miasta. Fundacja prowadzi te szkolenia jako podwykonawca projektu miejskiego – na kwotę 54 000 zł.

2. Od 01.07.2018 do 30.11.2020 roku realiz0waliśmy 3 letni grant z Zarządem Województwa Mazowieckiego, na kwotę 141.650 zł , w tym kwota dofinansowania 125.985 zł, środki własne 15. 665 zł. Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . Zadanie nr.1 Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. Umowa nr 52/165/18 na realizację zadania publicznego pod tytułem „Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin- Razem do samodzielności” z dnia 28.06.2018 r, podpisana z Zarządem Województwa Mazowieckiego ( Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) Zaplanowanych jest 86 dwugodzinnych zajęć aktywizująco- wsparciowo-edukacyjnych oraz 10 czterogodzinnych warsztatów antystygmatyzacyjnych dla ok. 140 odbiorców w 3 grupach docelowych : osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

3. Otrzymaliśmy „mały grant” na przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli w Dzielnicy Wola. Rodzaj zadania
publicznego: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych  rodzin i osób” Tytuł zadania publicznego: „Razem wbrew stereotypom” Umowa nr: UD-XVII-WSZ-PS/B/VI/3/10/194/2018- 2592 z dnia 15.11.2018. z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Dzielnicy Warszawa -Wola.
Przeprowadzono 2 czterogodzinne warsztaty usprawniające kompetencje w kontakcie z osobami z doświadczeniem
choroby psychicznej dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkół ponadpodstawowych – kwota grantu 4738,00 zł

W roku 2020:

 1. Otrzymaliśmy „mały grant” na przeprowadzenie cyklu 4 warsztatów „Razem wbrew stereotypom”  – 2 dla osób z doświadczeniem kryzysów psychicznych oraz 2 dla rodzin i bliskich osób  z doświadczeniem kryzysów psychicznych. Rodzaj zadania publicznego „Małe dotacje w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2020 roku” Umowa nr: WOL/WSZ/PS-B/VI/3/10-74-2020-2045″  Kwota grantu 9690, 00zł
 2. Otrzymaliśmy „mały grant” na doposażenie biura Fundacji.  Rodzaj zadania publicznego ” Małe dotacje w Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” Umowa nr:  CSK-WOP-JBO/B/X/3/3/195/72/2020/NGO/MD. Zakupiliśmy 2 laptopy oraz drukarkę. Kwota grantu 10.000,00 zł

W roku 2021:

 1. Firma BrandBQ, właściciel marki odzieżowej Medicine, przekazał na cele statutowe Fundacji 107 300 zł pochodzące ze sprzedaży kolekcji specjalnej koszulek Doroty Masłowskiej i Roberta Chorążego.
 2. Firma Orange Polska SA przekazała darowiznę na cele statutowe Fundacji w wys. 50 000 zł
 3. Aviva Przekazała nam darowizny na cele statutowe o łącznej kwocie 36 623 zł
 4. Krajowa Izba Gospodarcza przekazała darowiznę na cele statutowe Fundacji w wys. 15 000 zł
 5. Grupa OLX przekazała darowiznę na cele statutowe Fundacji w wys. 10 000 zł
 6. Grupa MAC SA przekazała darowiznę na cele statutowe Fundacji w wys. 4 000 zł
 7. Pracownicy PwC przekazali darowiznę na cele statutowe Fundacji w wysokości 2610 zł

W roku 2022:

 1. Orange SA przekazała darowiznę na cele statutowe Fundacji w wys. 40 000 zł
 2. VikingCo Poland sp. z o.o. przekazała darowiznę w postaci sprzętu elektronicznego o wartości 6681,60 zł

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content