Rejestracja na warsztaty online/webinary

Warsztaty online  „Razem wbrew stereotypom” – Regulamin oraz  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

Więcej o naszych warsztatach

   W celu rejestracji na warsztaty prosimy o:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem szkoleń internetowych, jego treść zamieściliśmy poniżej lub tutaj: Regulamin do pobrania

 2. Zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, jej treść umieściliśmy na dole strony lub tutaj  : Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania 

      3. Wypełnienie interaktywnego formularza który Państwo już otrzymali.

         

Informujemy, że przed i po warsztatach poprosimy Państwa o wypełnienie całkowicie anonimowej ankiety.

        Warsztaty prowadzone będę na platformie zoom, link do szkolenia przesyłać będziemy zarejestrowanym osobom przed warsztatem.    

Uwaga!! Przypominamy, że zgodnie z pkt. 1 .Informacji o przetwarzaniu danych osobowych –  nagrywamy niektóre warsztaty w celu analizy i poprawy jakości naszych usług, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na poprawie jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych i uwzględnienia go przez nas, jednak nie dłużej niż przez dwa miesiące od czasu przeprowadzenia webinaru.

 

Regulamin internetowych szkoleń (webinariów) organizowanych przez Fundację „EF Kropka”

 • 1

Definicje

Poniżej wymienione pojęcia będą mieć w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

 1. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO. Ponadto, wszystkie pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie, które odnoszą do kwestii ochrony Danych osobowych oraz zostały zdefiniowane w RODO, będą miały znaczenie nadane im przez RODO, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie lub odrębnie zdefiniowane w niniejszym Regulaminie;
 2. Ogłoszenie o Szkoleniu – informacja nt. tematyki, agendy, terminu i in. szczegółów dotyczących Szkolenia zamieszczona na Portalu lub udostępniona Uczestnikom w inny sposób;
 3. Portal – administrowana przez Fundację strona internetowa pod adresem www.ef.org.pl, przez którą Uczestnik może uzyskać dostęp do Szkolenia. Na Portalu znajdują się także Ogłoszenia o Szkoleniach;
 4. Prowadzący – osoba zaangażowana przez Fundację do przeprowadzenia Szkolenia. Jeżeli dane Szkolenie prowadzi więcej niż jedna osoba, postanowienia Regulaminu dotyczące Prowadzącego stosuje się do każdej z takich osób z osobna oraz do wszystkich takich osób łącznie;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Serwis – serwis internetowy, który pozwala na tworzenie, udział oraz zarzadzanie webinariami, dostarczany przez osobę trzecią;
 8. Strony – Usługodawca i Uczestnik (przy czym Usługodawca oraz Uczestnik mogą być także, każdy z osobna, określani jako „Strona”);
 9. Szkolenie – usługa internetowego szkolenia, warsztatu (webinaru) lub cyklu szkoleń/warsztatów realizowana przez Fundację, za pośrednictwem Serwisu, mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników;
 10. Umowa – umowa o świadczenie na odległość usługi szkoleniowej zawarta między Stronami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 11. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu w roli słuchacza;
 12. Usługodawca lub Fundacja – Fundacja „EF Kropka” z siedzibą w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 61, lok. U4 (01-416 Warszawa), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. KRS 0000382481, o NIP: 9512336073, o nr. REGON 142886373.

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom nieodpłatnie podczas rejestracji na Szkolenie, a także jest dostępny na Portalu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie przepisów prawa.
 3. Zakazane jest wykorzystanie Szkoleń lub jakichkolwiek usługi świadczonych na podstawi Regulaminy w celu dostarczania treści o bezprawnym charakterze.
 4. O ile co innego nie wynika z Regulaminu lub o ile Strony wyraźnie i zgodnie nie postanowią inaczej (w formie pisemnej zastrzeżonej na tę okoliczność pod rygorem nieważności), Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki. Warunki określone w Ogłoszeniu o Szkoleniu stanowią integralną niniejszego Regulaminu i określają prawa i obowiązku Stron na równi z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 5. Zawarcie Umowy następuje w chwili i poprzez akceptację Regulaminu przez Uczestnika w związku z rejestracją na Szkolenie.

 

 • 3

Wymogi techniczne

Udział w Szkoleniu wymaga od Uczestnika dostępu do komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w legalne i zaktualizowane oprogramowanie, a także posiadania przez Uczestnika aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Ogłoszenie o Szkoleniu może określać dodatkowe wymogi techniczne (zarówno dotyczące sprzętu, jak i oprogramowania) pozwalające na dostęp do Szkolenia.

 

 • 4

Organizacja Szkolenia

 1. Tematykę, agendę, termin i inne szczegółowe zasady dotyczące Szkolenia zawiera Ogłoszenie o Szkoleniu. Prowadzący może jednak wprowadzać, również na bieżąco (tj. w trakcie Szkolenia) dodatkowe zasady ułatwiające organizację i sprawny przebieg Szkolenia, w tym ustalać zasady zadawania pytań i wypowiadania się przez Uczestników. Ogłoszenie o Szkoleniu może także przewidywać inne świadczenia ze strony Prowadzącego lub innych osób, w tym możliwości uzyskania, przez określony czas po zakończeniu Szkolenia, dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na dodatkowe pytania Uczestników.
 2. O ile co innego nie wynika z Ogłoszenia o Szkoleniu, udział w nich jest nieodpłatny.

 

 • 5

Odpowiedzialność Fundacji

 1. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dobór Szkoleń oraz Prowadzących zapewniał najwyższy poziom merytoryczny oraz aby Szkolenia były dla Uczestników przydatne. Fundacja nie ponosi jednak odpowiedzialności za treść oraz sposób przeprowadzenia Szkoleń przez Prowadzących ani za jakość materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Prowadzących, jak również (z zastrzeżeniem 9 ust. 3 poniżej) za konsekwencje odwołania Szkolenia lub zmiany terminu lub agendy Szkolenia, jeżeli doszło do nich na skutek działania lub zaniechania Prowadzącego, dostawcy Serwisu lub niedozwolonych działań osób trzecich.
 2. Fundacja nie ponosi także odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, jak również za jakiekolwiek problemy z dostępem do Szkolenia lub materiałów szkoleniowych wynikające z podania przez Uczestnika w procesie rejestracji nieprawidłowych lub niepełnych danych, z awarii urządzeń Uczestnika lub niespełniania przez nie odpowiednich parametrów technicznych, utraty przez Uczestnika dostępu do sieci Internet lub dostępu do transmisji niewystarczającej jakości, a także z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Fundacji, w tym w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 

 • 6

Wizerunek oraz Dane osobowe Uczestników

 1. O ile co innego nie wynika z Ogłoszenia o Szkoleniu lub z odrębnej umowy między Uczestnikiem a Fundacją, Uczestnik nie może utrwalać ani rozpowszechniać wizerunku ani Danych osobowych Prowadzącego ani innych Uczestników, a także utrwalać ani rozpowszechniać przebiegu Szkolenia.
 2. Fundacja przetwarza Dane osobowe Uczestników na zasadach określonych w odrębnej klauzuli informacyjnej przekazanej Uczestnikowi w związki z rejestracją na Szkolenie.

 

 • 7

Prawa do materiałów szkoleniowych

 1. O ile wynika to z Ogłoszenia o Szkoleniu, Uczestnik ma prawo do otrzymania w formie elektronicznej (co do zasady, po przeprowadzonym Szkoleniu) materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Prowadzącego.
 2. Rejestracja ani udział w Szkoleniu nie przyznają Uczestnikom jakichkolwiek praw (w tym w szczególności praw własności intelektualnej) do materiałów szkoleniowych uzyskanych w związku ze Szkoleniem. Uczestnicy mogą jednak korzystać z takich materiałów w zakresie własnego użytku osobistego.
 3. Na indywidualną prośbę Uczestnika, Fundacja może zezwolić na wykorzystanie całości lub części materiałów szkoleniowych w celach wykraczających poza własny użytek osobisty Uczestnika, a jeżeli prawa do takich materiałów przysługują Prowadzącemu, skontaktować Uczestnika z Prowadzącym w celu uzgodnienia bezpośrednio między Prowadzącym a Uczestnikiem zasad wykorzystania takich materiałów w szerszym zakresie niż określony powyżej.

 

 • 8

Reklamacje

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać Fundacji reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem z Portalu, z dostępem do Szkolenia lub do materiałów szkoleniowych pocztą elektroniczną na adres fundacja@ef.org.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (wraz z adresem poczty elektronicznej użytym podczas rejestracji na Szkolenie) oraz szczegółowy opis problemu.
 3. Reklamacje mogą być składane w terminie nieprzekraczającym 14 (czternastu) dni od daty rozpoczęcia Szkolenia określonej w Ogłoszeniu o Szkoleniu.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Fundację, w miarę możliwości technicznych, niezwłocznie, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej zgłoszenia w określony powyżej sposób. Załatwienie reklamacji może polegać na wskazaniu, jakie są możliwości rozwiązania problemu z korzystaniem z Portalu lub z dostępem do Szkolenia, w szczególności w celu umożliwienia lub przywrócenia dostępu do Szkolenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, także w inny sposób (w tym, o ile wyrazi na to zgodę Prowadzący, poprzez udostępnienie Szkolenia zgłaszającemu reklamację w inny sposób lub w innym terminie niż zaplanowany w Ogłoszeniu o Szkoleniu).
 5. Określone powyżej zasady rozpatrywanie reklamacji nie uchybiają ustawowym uprawnieniom Uczestników, w tym możliwości skorzystania przez Uczestników będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeżeli Uczestnik jest konsumentem (tzn. korzysta ze Szkoleń wyłącznie do celów osobistych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), ma prawo do zgłoszenia sporu wynikającego z realizacji usług na podstawie niniejszego Regulaminu do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą pod adresem ul. Sienkiewicza 3, Warszawa, 00-015, Polska (ih_warszawa@wiih.org.pl). Komisja Europejska zapewnia także konsumentom mieszkającym na terenie UE platformę internetowego rozstrzygania sporów dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 • 9

Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze oświadczenia złożonego drugiej Stronie w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Fundacja może odwołać Szkolenie (i tym samym wypowiedzieć Umowę na Szkolenie), które, zgodnie z Ogłoszeniem o Szkoleniu, miało charakter odpłatny, tylko w przypadku braku możliwości przeprowadzenia Szkolenia w zaplanowanym terminie z winy Prowadzącego lub dostawcy Serwisu. W takiej sytuacji Uczestnikom zostaną zwrócone opłaty uiszczone z tytułu takiego szkolenia.
 4. Wypowiedzenie przez Uczestnika Umowy na Szkolenie, które, zgodnie z Ogłoszeniem o Szkoleniu, miało charakter odpłatny, nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty ani nie upoważnia do zwrotu uiszczonej opłaty, jeżeli do wypowiedzenia doszło na mniej niż 7dni przed zaplanowaną datą rozpoczęcia Szkolenia, określoną w Ogłoszeniu o Szkoleniu.
 5. Wygaśnięcie Umowy z jakiejkolwiek przyczyny nie zwalnia Uczestnika z obowiązków i ograniczeń wynikających z 6 oraz § 7 powyżej.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zasad dotyczących korzystania z materiałów szkoleniowych, wykorzystywania wizerunków Prowadzącego lub innych Uczestników lub zasad dotyczących poufności danych i informacji ujawnianych podczas Szkolenia, Usługodawca może, niezależnie od uprawnień przysługujących mu w świetle obowiązujących przepisów prawa, zablokować Uczestnikowi dostęp do Szkolenia, a także odmówić możliwości udziału w kolejnych Szkoleniach.
 2. Usługobiorca nie może, bez uprzedniej zgody Fundacji (która może być udzielona także w formie elektronicznej), przenieść na osobę̨ trzecią praw ani obowiązków wynikających z Regulaminu, w tym prawa do uczestnictwa w Szkoleniu lub do otrzymania materiałów szkoleniowych.

 

 • 11

Dodatkowe informacje dla konsumentów

 1. Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowa zawierana jest z Uczestnikiem będącym konsumentem, a Fundacja realizuje świadczenia objęte Umową jako przedsiębiorca, Uczestnik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Uczestnik będący konsumentem musi poinformować Fundację o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), w tym, opcjonalnie, z użyciem formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aby zachować ww. termin wystarczy wysłać stosowną informację przed upływem terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy (z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej) Fundacja niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o odstąpieniu, zwróci otrzymane od Uczestnika płatności. Fundacja dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (w każdym przypadku bez dodatkowych opłat).
 4. Jeżeli jednak Uczestnik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, będzie zobowiązany do zapłaty umówionego wynagrodzenia (a jeżeli już je wpłacił, nie będzie uprawniony do żądania jego zwrotu) w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 4 powyżej.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia dla konsumentów

 

Fundacja „EF Kropka”

ul. Ożarowska 61 lok. U4

01-416 Warszawa

mail: fundacja@ef.org.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi internetowego szkolenia (webinaru)/cyklu szkoleń(*) pt. [należy wskazać, o które szkolenie chodzi], zaplanowanych na [należy wskazać datę lub daty zaplanowanego szkolenia lub szkoleń] realizowanego/realizowanych(*) przez Fundację EF „Kropka”.

 

[proszę podać imię i nazwisko konsumenta(-ów)]

 

[proszę podać adres konsumenta(-ów)]

 

[proszę podać datę złożenia oświadczenia]

____________________________

Podpis konsumenta(-ów) [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

——————————————————————————————————————————————————————–

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kim jesteśmy?

Fundacja EF Kropka z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 5 lok. 23, 04–088 Warszawa jest administratorem danych osobowych (Fundacja, Administrator lub My). Oznacza to, że odpowiadamy za Państwa dane osobowe, które przetwarzamy zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych i zapewnieniu, aby były one wykorzystywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie dane osobowe, w jakich celach, na jakiej podstawie oraz jak długo przetwarzamy?

Poniżej opisaliśmy cele, podstawy prawne oraz okres przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Organizacja i uczestnictwo w webinarze

W przypadku uczestników, którzy samodzielnie zgłaszają się na webinar, przetwarzamy dane osobowe uczestników podane podczas rejestracji na webinar oraz inne dane podane lub zebrane w czasie korzystania z narzędzia wykorzystywanego przez nas do przeprowadzenia webinaru w celu zorganizowania i umożliwienia uczestnictwa w webinarze oraz przesłania materiałów szkoleniowych na podstawie niezbędności do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania webinaru oraz przez czas potrzebny na przesłanie materiałów i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

W przypadku uczestników, którzy zostają skierowani na webinar przez dany podmiot (np. przez pracodawcę), otrzymujemy od takiego podmiotu imię i nazwisko uczestnika oraz, w przypadku gdy webinar jest odpłatny, informację o dokonaniu płatności za jego uczestnictwo w webinarze. Dane te przetwarzamy w celu wykonania umowy zawartej z tym podmiotem na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na umożliwieniu uczestnictwa w webinarze osobom wskazanym przez podmiot, z którym mamy zawartą umowę w tym zakresie. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe uczestników podane podczas rejestracji na webinar oraz inne dane podane lub zebrane w czasie korzystania z narzędzia wykorzystywanego przez nas do przeprowadzenia webinaru w celu zorganizowania i umożliwienia uczestnictwa w webinarze oraz przesłania materiałów szkoleniowych na podstawie niezbędności do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia trwania webinaru oraz przez czas potrzebny na przesłanie materiałów i rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

W odniesieniu do wszystkich uczestników webinaru, przetwarzamy dane osobowe uczestników obejmujące w szczególności wizerunek oraz wypowiedzi prezentowane w trakcie webinaru, który zostanie zarejestrowany w celu analizy i poprawy jakości naszych usług, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na poprawie jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych i uwzględnienia go przez nas, jednak nie dłużej niż przez dwa miesiące od czasu przeprowadzenia webinaru.

Nie prosimy Państwa o podanie danych szczególnych kategorii, w tym danych dotyczących stanu zdrowia. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo podać takie dane np. w trakcie webinaru, który zostanie zarejestrowany, podstawą przetwarzania wskazanych danych będzie oczywiste upublicznianie ich przez osobę, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. e RODO).

 1. Przesyłanie ankiet przed i po webinarze

Niekiedy przed odbyciem się webinaru przesyłamy ankiety do jego uczestników w celu zbadania ich potrzeb i dostosowania webinaru do tych potrzeb. Ponadto, po odbyciu się webinaru przesyłamy ankiety ewaluacyjne do uczestników w celu zbadania poziomu zadowolenia z przeprowadzonego webinaru. W treści ankiet nie zwracamy się o podanie takich danych jak imię, nazwisko lub inne dane pozwalające ustalić tożsamość uczestnika. Przetwarzamy adres e-mail uczestnika, aby móc przesłać ankietę w powyższych celach.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na odpowiednej organizacji webinaru i poprawie jakości webinarów w przyszłości. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych i uwzględnienia go przez nas, jednak nie dłużej niż przez dwa miesiące od czasu przesłania ankiety.

 1. Promowanie naszej działalności

Przetwarzamy dane osobowe uczestników obejmujące imię i adres e-mail w celu promowania prowadzonej przez nas działalności i informowania o podejmowanych przez nas działaniach, w tym o aktualnych projektach i prowadzonych zbiórkach na cele statutowe, oraz o organizowanych przez nas webinarach, szkoleniach, konferencjach i innego rodzaju wydarzeniach.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu naszej działalności.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania przetwarzamy dane osobowe uczestników zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu, a także inne dane związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu należytej obsługi uczestnika webinaru i udzieleniu odpowiedzi na pytanie.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Państwa wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok.

 1. Obowiązki podatkowe i rachunkowe

Przetwarzamy dane osobowe uczestników webinaru w celu wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkowością tylko jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać dane osobowe uczestników podane podczas rejestracji udziału w webinarze oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody, jak również do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Państwa dane mogą zostać udostępnione niezależnym administratorom, którzy odpowiadają za zapewnienie zgodności przetwarzania tych danych z obowiązującymi przepisami prawa w następujących przypadkach:

 1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Urzędom Skarbowym, komornikom sądowym, innym organom egzekucyjnym, innym organom państwowym;
 2. gdy jest to niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych potrzeb – doradcom, w tym doradcom prawnym, podatkowym i audytorom;
 3. gdy zostali Państwo skierowani na webinar przez dany podmiot (np. pracodawcę) – temu podmiotowi wyłącznie w celu potwierdzenia wzięcia przez Państwa udziału w webinarze.

Ponadto, dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Fundacji w celu:

 1. świadczenia usług teleinformatycznych takich jak m.in. hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługa strony internetowej;
 2. świadczenia usług dostarczania narzędzia umożliwiającego tworzenie, udział, nagrywanie oraz zarządzanie webinarami;
 3. świadczenia usług dostarczania narzędzia służącego do przeprowadzania ankiet;
 4. świadczenia usług marketingowych.

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Fundacji, które mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych poza EOG będzie odbywać się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Każdy uczestnik webinaru może poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony,

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas (na podstawie art. 15 RODO);
 • kopii danych osobowych, których nam Państwo dostarczyliście i przekazania jej Państwu lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Państwa dane w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO);
 • sprostowania Państwa danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO);
 • usunięcia Państwa wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO);
 • ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO).

 

Mają Państwo również prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Państwa danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Fundacji (na podstawie art. 21 ust. 2 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w webinarze. Nie dotyczy to jednak danych osobowych takich jak wizerunek oraz wypowiedzi zaprezentowane w trakcie webinaru, których podanie zależy od decyzji uczestnika webinaru.

Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych lub chcą skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o skontaktowanie się z nami wysyłając wiadomość na adres: fundacja@ef.org.pl lub adres siedziby Fundacji wskazany powyżej.

 

 

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content