Konkurs wiedzy o Kongresie Zdrowia Psychicznego 28.06.2021 – 12.07.2021 r. Regulamin

REGULAMIN KONKURSU – „Konkurs Wiedzy o Kongresie Zdrowia Psychicznego”

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie o nazwie ” Konkurs Wiedzy o Kongresie Zdrowia Psychicznego”  (zwanym dalej „Konkursem”) organizowanym przez Fundację eFkropka z siedzibą w Warszawie przy ul. Majdańskiej 5 lok. 23, 04-088 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382481, NIP: 9512336073, REGON: 1428863  (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród są

– Wydawnictwo „Austeria” Klezmerhojs Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Szerokiej 6, 31-053 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000147403, NIP: 6772118012, REGON: 357047580, (zwana dalej „Fundatorem”)

 

Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 28.06.2021 roku od godziny 08:00 do dnia 12.07.2021 roku do godziny 20:00 w serwisie Facebook na oficjalnym profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/kongreszp1/ (zwanym dalej: „Profilem Organizatora”).
 2. Konkurs dotyczy wiedzy z historii i działań Kongresu Zdrowia Psychicznego
 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, wszystkie wiadomości mailowe w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres e-mail: fundacja@ef.org.pl
 4. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

 

 • 2. Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

 • 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna która najpóźniej w dniu przystąpienia do konkursu ukończyła 16 lat i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie ukończyły lat 18, a także inne osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy przesyła zgodę na udział w Konkursie osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres: fundacja @ef.org.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem siedziby Organizatora.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może być:

– pracownik ani współpracownik Organizatora,

– inna niż wymieniona w lit. a osoba, która brała udział w organizowaniu konkursu,

– osoby najbliższe w stosunku do osób wymienionych w lit. a i b tj. małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek.

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilu Organizatora nagrodzonej Pracy konkursowej/ komentarza  oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku przyznania nagrody.
 2. Zadaniem Uczestnika jest:

– Udzielenie w komentarzu pod postem zawierającym pytanie konkursowe dotyczące Kongresu Zdrowia Psychicznego, jako pierwsza osoba, prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.

 1. Zasady konkursu:

–  Konkurs będzie się składał z 10 pytań dotyczących historii i działań Kongresu Zdrowia Psychicznego

– Pytania konkursowe będą umieszczane na profilu Facebookowym Kongresu Zdrowia Psychicznego.

–  Pytania będą umieszczane po 1 każdego dnia, w przedziale czasowym godzin: 18.30. – 19.30., począwszy od dnia 28.06.2021 r. do 07.07.2021 r.

–  Odpowiedzi umieszczone w komentarzach nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

–  Jedna osoba może udzielić w Konkursie dowolną ilość prawidłowych odpowiedzi, ale może wygrać maksymalnie 3 nagrody w Konkursie.

 

 • 4. Zwycięzcy i nagrody
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 12.07.2021 roku do godziny 16:00. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Profilu Organizatora w serwisie Facebook.
 2. Komisja konkursowa, stwierdzi prawidłowość odpowiedzi na pytania oraz wybierze po jednej prawidłowo udzielonej odpowiedzi, która padła jako pierwsza danego dnia. Komisja łącznie wybierze 10 zwycięskich odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jedna i ta sama osoba, udzieliła już trzech prawidłowych odpowiedzi jako pierwsza i Komisja już zdecydowała o przyznaniu tej osobie trzech nagród, Komisja przydzieli nagrodę z danego dnia osobie, która jako druga udzieliła prawidłowej odpowiedzi.
 3. Uczestnicy, którym decyzją Komisji Konkursowej zostaną przyznane nagrody
  w Konkursie (zwani dalej „Laureatami”) zostaną powiadomieni o tym fakcie za pomocą komentarza umieszczonego na Profilu Organizatora w serwisie Facebook w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 12.07.2021 roku.
 4. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) będą:
 • Książka autorstwa Bogdana Frymorgena  pt; „Okruchy większej całości” wydawnictwa Austeria.
 • Kubek pamiątkowy III KZP ze zdjęciem Muralu solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych* ufundowany przez organizatora konkursu – Fundację eFkropka
 1. Fundatorzy przeznaczyli na rzecz Konkursu – 10 zestawów nagród
 2. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności na kwotę pieniężną.

 

 • 5. Odbiór Nagród
 1. W terminie 3 dni roboczych od zamieszczenia na profilu organizatora posta z wynikami konkursu, Laureat zobowiązany jest zgłosić się do Organizatora poprzez przesłanie mu wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub wiadomości e-mail
  na adres: fundacja@ef.org.pl, w której wskaże Organizatorowi:
 2. adres do wysyłki Nagrody,

lub odmówi przyjęcia Nagrody. W przypadku nieprzesłania przez Laureata wiadomości
do Organizatora w ww. terminie lub rezygnacji przez Laureata z Nagrody, dana Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, w ciągu 10 dni od otrzymania wiadomości zawierającej adres do wysyłki. Zobowiązanie to obejmuje wysyłkę tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 6. Postanowienia Końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. Niestosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi pod adresem: Fundacja eFkropka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Majdańskiej 5 lok.23., 04-088 Warszawa, pisemnie lub w formie mailowej pod adresem: fundacja@ef.org.pl . Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie. Reklamacje będą przyjmowane
  w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści nadsyłane przez Uczestników Konkursu.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ef.org.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.ef.org.pl  Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 7. Organizator zwalnia serwis Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Facebook lub do jego operatora.
 8. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników „Konkursu Wiedzy o Kongresie Zdrowia Psychicznego”

 

Administratorem danych Uczestników konkursu o nazwie „Konkursu Wiedzy o Kongresie Zdrowia Psychicznego” jest Fundacja eFkropka z siedzibą w Warszawie, przy ul. Majdańskiej 5 lok.23., 04-088 Warszawa wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, ZOZ Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382481, NIP: 9512336073, REGON: 1428863  Zapoznaj się z Polityką Prywatności Administratora pod adresem: https://ef.org.pl/polityka-prywatnosci/ Kontakt z Administratorem: fundacja@ef.org.pl

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika
w Konkursie, prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród na podstawie zgody, a także przesyłania informacji drogą handlową, jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda, jak również wykonanie przez administratora jego obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ww. zgody mogą być cofnięte w każdym czasie, jednak przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody jest zgodne z prawem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie będzie skutkowało wycofaniem zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, jednak odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane na czas realizacji Konkursu
oraz w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe, po uzyskaniu Państwa zgody, wyłącznie Fundatorowi w celach przygotowania oraz wysyłki nagród.

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content