Kampania świadomości na temat zdrowia psychicznego

 

Zapraszamy Państwa do przejrzenia i udostępniania grafik dotyczących osób w/po kryzysach psychicznych.

Na grafikach pomarańczowo-zielonych zamieściliśmy objawy, które często zgłaszają osoby doświadczające kryzysów psychicznych. Dziękujemy naszemu wolontariuszowi Wojtkowi za pomysł kampanii oraz przygotowanie grafik.

Na części grafik białych zamieściliśmy komunikaty, jakie usłyszeli nasi Edukatorzy, uczestnicy naszych grup oraz innych osób, czasem również bliskich. Za pomysł na te grafiki dziękujemy naszej Edukatorce Kasi.

Po dwukrotnym kliknięciu w grafikę, można ją udostępnić na Facebooku oraz powiększyć.

Dlaczego działamy? 

Co robimy?

Jakie działania planujemy i jakie chcemy zwiększyć?

Jak nas wesprzeć?

« z 2 »

Dlaczego działamy?

Fundacja działa na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i przeciwdziała ich:

 • dyskryminacji i stygmatyzacji, w tym autostygmatyzacji
 • wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu zawodowemu.

Osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego masowo dotyka dyskryminacja i stygmatyzacja społeczna oraz postępująca za nią autostygmatyzacja. Wpływa to w istotny sposób na ich samodzielność i pracę zawodową, i tym samym na jakość ich życia. 

Skala problemu jest ogromna. Duża i rosnąca część społeczeństwa cierpi z powodu kryzysów i problemów psychicznych. Tymczasem ponad 89 % pracodawców twierdzi, że nie zatrudniłoby osoby korzystającej z pomocy psychiatry, 19% osób uważa, że choroby psychiczne są powodem do wstydu i ukrywania się przed innymi ludźmi, 18% osób nie chciałoby mieć takiej osoby za współpracownika (badanie “Obszary stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorujących psychicznie wśród respondentów internetowych w Polsce”  Uniwersytetu Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; https://www.psychiatriapolska.pl/Obszary-stygmatyzacji-i-dyskryminacji-osob-chorujacych-psychicznie-wsrod-respondentow,76861,0,1.html).       

Według badań z 2010 roku, 72% pracujących z sukcesem osób ze schizofrenią utraciło pracę w chwili postawienia diagnozy (raport na zlecenie Janssen Cilag Polska Sp. z.o.o –  „Schizofrenia – perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce” https://www.janssen.com/poland/raport-schizofrenia-perspektywa-spoleczna-sytuacja-w-polsce).

   

   Adresujemy ogromny, niezmiernie ważny problem społeczny o ogromnej skali rażenia:

Po pierwsze, problem kryzysu psychicznego dotyka ogromnej części społeczeństwa. Co najmniej 25% Polaków (a więc prawie osiem milionów ludzi) doświadczyło lub doświadczy kryzysu psychicznego lub choroby psychicznej o różnym stopniu nasilenia. W tym ok. 400 tys. osób choruje na schizofrenię, ok. 800 tys. na chorobę afektywną-dwubiegunową, a na depresję ponad 1,2 mln. Dane te pochodzące z “Kompleksowego badania stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań” (EZOP II) przeprowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii mogą już być nieaktualne, ponieważ były realizowane w latach  2018-2019, a więc przed istotnymi traumatycznymi wydarzeniami jakie dotknęły naszą populację.

Po drugie, problem ten uległ i nadal ulega dramatycznemu pogłębieniu przez pandemię COVID-19 oraz wojnę na Ukrainie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, iż zdrowie psychiczne ludzi na całym świecie (w tym Polaków) ulegało stopniowemu pogorszeniu już wcześniej, stan pandemii pogłębił ten problem. W badaniach Babickiego i Mastalerz-Migas („Występowanie zaburzeń lękowych wśród Polaków w dobie pandemii COVID – 19 z 2021r.) aż 71% badanych przyznało, iż doświadcza objawów lękowych, jednocześnie aż 86% respondentów odczuwało, niepokój i napięcie. Już sama izolacja społeczna, spowodowana kwarantanną dobrowolną czy też nałożoną przez odpowiednie organy państwowe, może także prowadzić do wielu konsekwencji dla zdrowia psychicznego. Wraz z początkiem pandemii zauważono wzrost występowania zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz wzrost poziomu stresu. Dodatkowym czynnikiem stresowym jest wybuch wojny w Ukrainie. Prof. SWPS Agnieszka Popiel wskazuje, iż możliwe psychologiczne konsekwencje związane z wojną w Ukrainie dla Polaków to m.in. wzmożony lęk, nawrót depresji, duże przygnębienie, Wiele osób doświadczających pogorszenia stanu zdrowia psychicznego będzie potrzebowało wsparcia emocjonalnego. W szczególnej sytuacji są tu pacjenci doświadczający kryzysów psychicznych, mogą reagować o wiele silniej na stres związany z wojną niż zdrowi. Jako Fundacja eFkropka pracujemy wśród osób z doświadczeniem choroby psychicznej, większość z nas sama przeszła w życiu kryzys psychiczny, widzimy wśród członków i sympatyków Fundacji, iż ostatni czas pandemii znacząco wpłynął na pogorszenie samopoczucia psychicznego oraz na zaostrzenie objawów u już chorujących. Zgłasza się do nas wiele osób, które są zaniepokojone stanem swoim lub swoich bliskich – wystąpienie choroby psychicznej jest dużym cierpieniem dla chorującego i  dla jego  rodziny. 

Po trzecie, pilnego wsparcia potrzebują osoby uciekające z obszaru działań wojennych żyjące na co dzień wśród nas. Od maja 2022 r. współpracujemy z trzema psychoterapeutkami z Ukrainy i organizujemy wsparcie psychologiczne dla uchodźców wojennych. Zauważyliśmy że stygmatyzacja i autostygmatyzacja u obywateli Ukrainy jest bardzo silna i jest istotnym czynnikiem utrudniającym im skorzystanie z pomocy profesjonalnej. Edukacja i próba wpływu na postawy tej grupy poprawić by mogło ich stan psychiczny obecnie i w przyszłości (odległe skutki traumy). Planujemy m.in. wspólnie z ekspertką przez doświadczenie (osobą z doświadczeniem kryzysu psychicznego) pochodzącą z Ukrainy, która przygotowuje się do roli Edukatora, prowadzić bloga i warsztaty antyautostygmatyzacyjne po ukraińsku dla tych osób.

Po czwarte, niedofinasowany i archaiczny system opieki psychiatrycznej nie jest w stanie sprostać dzisiejszym potrzebom. Oparty jest na strukturze azylowej, koncentrującej opiekę na dużych szpitalach psychiatrycznych. Z jednej strony mamy wyraźne problemy z dostępnością pomocy, z drugiej strony dostępna pomoc bardzo często ograniczona jest jedynie do terapii farmakologicznej. Pracujący z nami profesjonaliści obserwują nasilenie objawów psychopatologicznych u swoich pacjentów, do szpitali psychiatrycznych oraz do placówek terapeutycznych zgłasza się coraz więcej poszukujących pomocy. Szpital jest jednak miejscem leczenia głównie stanów ostrych, potem chory wraca do domu, do swojego środowiska, gdzie sam (lub z pomocą rodziny) powinien kontynuować „proces zdrowienia”. Struktura azylowa (fakt pobytu w szpitalu psychiatrycznym) pogłębia stygmatyzację chorych i nie daje instrumentów do ich długofalowego wspierania. Aby prawidłowo wspierać osobę chorującą i jej otoczenie niezbędna jest psychoedukacja na temat zaburzeń, leczenia, zdrowienia, profilaktyki oraz praca nad poprawą kompetencji zdrowotnych sprzyjających powrocie do zadań życiowych i zawodowych po kryzysie psychicznym.

Po piąte – temat zdrowia psychicznego jest obszarem bardzo głębokich zaniedbań edukacyjnych. Nie uczymy dzieci i młodzież jak zapobiegać kryzysom psychicznym, sami jako dorośli nie troszczymy się o swój stan psychiczny (chyba że już mamy za sobą jakieś zaburzenia z tego obszaru). Nie mamy tradycji edukacji społeczeństwa w dbaniu o swoje zdrowie psychiczne. Dzięki kampaniom społecznym wzrasta świadomość potrzeby badań profilaktycznych w chorobach nowotworowych i układu krążenia, państwo finansuje badania przesiewowe, podejmowane są nie zawsze skuteczne próby ograniczenia szkodliwych stylów życia (drastyczne obrazki na pudełkach papierosów, które strasząc, skłaniają do wyboru paczki: ”…poprosze o tę z rakiem, a nie z impotencją…”). Mimo świadomości, że “nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” brak systemowego kształcenia w tym zakresie, które powinno się zaczynać już w szkole. 


Apel Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii wystosowany 12 marca 2020 roku jasno nawoływał do uznania problemów, jakie odciśnie pandemia SARS-CoV-2 na zdrowiu psychicznym ludzi z różnych grup społecznych. Nakreślał także potrzebę podjęcia działań mających na celu zmniejszenie negatywnych konsekwencji powodowanych przez zaburzenia psychiczne. Poprzez działalność Fundacji chcemy odpowiedzieć również na ten apel. 

Przeciwdziałając dyskryminacji i stygmatyzacji czerpiemy z literatury przedmiotu jak i z własnych doświadczeń. 

https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/stygmatyzacja-zaburzen-psychicznych-jest-sposob-by-jej-zaradzic-aa-kxY1-MyT4-jwrY.html 

 

 

Co robimy?

Działania Fundacji koncentrujemy na dwóch filarach:

 • FILAR EDUKACYJNY
 • FILAR POMOCOWY

Podstawą wszelkich naszych działań jest uczestnictwo w nich osób z diagnozą psychiatryczną, których nazywamy Edukatorami, ekspertami przez doświadczenie (EX-IN), lub osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych. To oni na równi z ekspertami przez wiedzę (psychiatrami, psychologami, terapeutami) prowadzą nasze działania. Obecnie na co dzień w Fundacji na umowach o pracę zatrudnione są tylko osoby z doświadczeniem kryzysów psychicznych. Zarządzają biurem, planują m.in: nowe warsztaty i koordynują działania i projekty grantowe. Ex-In zasiadają w Zarządzie i Radzie naszej Fundacji, prowadzą warsztaty edukacyjne, biorą udział w spotkaniach z mediami i z decydentami. Pokazujemy w ten sposób, że osobom z diagnozą psychiatryczną mogą zdarzać się epizody choroby, ale jeśli są odpowiednio zadbane, pracują w przyjaznym środowisku, to mogą spełniać się w różnych rolach społecznych. 

Do działań w ramach FILARU EDUKACYJNEGO zaliczamy wszelkie działania których celem jest szerzenie wiedzy, uświadamianie, pokazywanie dobrych praktyk, wpływanie na zmiany w systemie opieki psychiatrycznej oraz na zmiany postaw ludzkich.

Nasz dotychczasowy wpływ i dorobek w tym obszarze jest znaczący, jak pokazuje rozpoznawalność Fundacji wśród decydentów czy innych organizacji. Do naszych dotychczasowych działań EDUKACYJNYCH zaliczamy:

 1. Kongres Zdrowia Psychicznego – jesteśmy twórcami i organizatorami tej największej i najważniejszej platformy porozumienia i współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w problemy zdrowia psychicznego. Raz na dwa lata przyjeżdżają na Kongres nie tylko specjaliści, ale też użytkownicy psychiatrii (pacjenci i ich rodziny), profesjonaliści, NGOs, samorządy, organy państwa. Zgromadzenie ich i współpraca spowodowały, że Ministerstwo Zdrowia postanowiło uruchomić program pilotażowy Centrów Zdrowia Psychicznego – początek wprowadzenia reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Kolejny IV Kongres Zdrowia Psychicznego, który planowany jest na rok 2024, ma m.in. za zadanie dalszą integrację środowiska i kontrolę dotychczasowego przebiegu reformy Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, a także wniesienie ważnego wkładu do dyskusji nt. systemu leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży.
 1. Warsztaty antystygmatyzacyjne i edukacyjne:
 • antydyskryminacyjne warsztaty z kontaktu z osobą w/po kryzysie psychicznym dla osób które zawodowo mają lub mogą mieć kontakt z osobą doświadczającą kryzysu. Uczestnikami są m.in.: pracownicy ochrony zdrowia, urzędnicy, służby mundurowe, operatorzy telefonu 112, pracownicy pomocy społecznej, studenci, itp. 
 • antydyskryminacyjne warsztaty z kontaktu z osobą w/po kryzysie psychicznym dla rodzin i bliskich osób z diagnozą psychiatryczną
 • antyautostygmatyzacyjne warsztaty dla osób z diagnozą psychiatryczną
 • Akcje i wydarzenia antydyskryminacyjne i antystygmatyzacyjne:
 • Marsze Żółtej Wstążki: coroczny przemarsz ulicami miasta zakończony złożeniem petycji. Żółta Wstążka jest promowanym przez nas symbolem solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz ich rodzinami i bliskimi. W tym roku odbędzie się już 7 marsz, który planujemy na 3 czerwca. 
 • Udział w Akademii Sztuk Przepięknych na Festiwalach Pol’and’Rock Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wybieramy się po raz szósty.  
 • Patronat nad Marszem na Biegun Południowy podróżnika  Mateusza Waligóry 
  • akcja #PoGodnySzlak, podczas której nasz wolontariusz Kamil Lorenc przemierzył 500 kilometrowy Główny Szlak Beskidzki, na znak solidarności z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych i ich bliskich    
 • stworzenie Muralu solidarności z osobami  z doświadczeniem kryzysów psychicznych i ich bliskimi
 • Działania systemowe:
 • udział w pracach Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta
 • dwoje naszych członków Zarządu, ekspertów przez doświadczenie, zasiada w  Radzie ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia 
 • udział w spotkaniach Sekcji Psychiatrii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz współtworzenie Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej
 • udział w Komisjach Sejmowych
 • dzielenie się doświadczeniami z centrami zdrowia psychicznego
 • Działania informacyjne / obecność w mediach:
 • prowadzenie strony internetowej o charakterze edukacyjnym – planujemy jej modernizację oraz uzupełnienie o szereg treści w tym w jęz. ukraińskim
 • kanał na Youtube – zamieszczanie relacji z organizowanych przez nas wydarzeń
 • profile w social mediach – zamieszczanie tam aktualnych informacji z obszaru zdrowia psychicznego oraz organizowanych przez nas webinariów i relacji z wydarzeń
 • udział w programach radiowych, telewizyjnych, wywiady i artykuły dla prasy.

Wszystkie te działania zmieniają stygmatyzujący obraz zaburzeń psychicznych i wpływają na postrzeganie osób z doświadczeniem kryzysu. 

 

Co planujemy?

Do działań w ramach FILARU POMOCOWEGO zaliczamy wszelkie działania skierowane bezpośrednio do osób doświadczających kryzysu psychicznego lub ich rodzin.

Jesteśmy w trakcie otwierania naszego flagowego projektu w tym zakresie, INNOWACYJNEJ PORADNI “U ASYSTENTÓW ZDROWIENIA” na warszawskiej Woli. Mamy już wyremontowany i przygotowany do pracy lokal, w którym eksperci przez doświadczenie (Asystenci Zdrowienia), przy wsparciu profesjonalnych terapeutów, prowadzić będą regularne grupy wsparcia, a także udzielać pomocy i informacji podczas indywidualnych spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji e-mailowej. Obecnie poszukujemy środków na uruchomienie Poradni w pełnej skali. 

Więcej o Poradni u Asystentów Zdrowienia  Chcesz ją wesprzeć? Przekaż środki

W ramach Poradni chcemy w sposób ciągły, profesjonalny i na większą skalę prowadzić działania, które już dziś realizujemy działając projektowo, takie jak:

 • Grupa Integracyjna (działa od kilku lat) 
 • Grupy wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych (dziś prowadzone projektowo)
 • Grupy wsparcia dla rodzin i bliskich osób z doświadczeniem kryzysów psych. (prowadzone projektowo) 
 • Poradnictwo indywidualne – odbieramy telefony i e-maile osób poszukujących pomocy i kierujemy je do odpowiednich osób  (w tej chwili robimy to w miarę naszych możliwości czasowych, udzielając średnio 800 porad rocznie. Nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie prośby))  

Docelowo chcielibyśmy także powołać do życia KAWIARNIĘ “U ASYSTENTÓW ZDROWIENIA” zatrudniającą osoby z diagnozą lub po kryzysie psychicznym. Dotychczas zrealizowaliśmy w tym obszarze Program Razem w Kuchni –  realizowane z naszym wsparciem staże zawodowe realizowane w restauracjach Agnieszki i Marcina Kręglickich.

Z jednej strony aktywizujemy osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i pozwalamy im na powrót do życia zawodowego. Z drugiej strony, osoby te pomagają, dają przykład i nadzieję innym – osobom znajdującym się w kryzysie. Nasze działania już dzisiaj pozwalają nam na dotarcie z poradą lub pomocą do tysięcy ludzi. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb. Mamy nadzieję, że uruchamiana przez nas PORADNIA, to nie tylko miejsce, gdzie więcej osób niż dotychczas i w sposób bardziej ciągły i konsekwentny może uzyskać wsparcie, ale także miejsce wokół którego można utworzyć społeczność integrujące osoby po kryzysie, ich bliskich i osoby wspierające “proces zdrowienia”. To także pilotażowy projekt samopomocy, który będzie mógł być powielany w kolejnych dzielnicach Warszawy, a także w innych miastach – aktywizując zawodowo osoby po kryzysie psychicznym, niosąc pomoc osobom w kryzysie i pokazując im drogę do zdrowienia i ponownej aktywności zawodowej, ale też burząc stygmatyzujące wyobrażenia o roli społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Podobną drogę “pączkowania” może przejść projekt naszej kawiarni. 

 

Jak nas wesprzeć?

Można nam pomóc:   
Zobacz Zrzutkę na poradnię

 • pośrednio przekazując dalej informacje o naszej fundacji.
 • przekazując nam 1,5% swojego podatku KRS 0000382481
 • finansowo: (kwotę opisaną jako darowizna na cele statutowe, można odliczyć od podatku do 6% dochodu)
 • przesyłając darowiznę na konto Fundacji; można określić na co ją przeznaczacie
 • wspierając nasze działania stałym przelewem w nawet drobnej kwocie (dzięki temu możemy planować nasze działania)
 • osobiście – włączając się jako wolontariusz/edukator w nasze działania.
 • bezkosztowo – dokonując zakupów przez internet poprzez aplikację Fanimani: https://fanimani.pl/fundacja-ef-kropka/ – część kwoty z Państwa zakupów zasili nasze konto
 • bezkosztowo – zakładając zbiórkę (np. urodzinową) na naszą rzecz na Facebooku (można to zrobić z naszego profilu)

 

Będziemy wdzięczni za wsparcie.  Jesteśmy OPP!

fundacja@ef.org.pl  KRS 0000382481  Nr konta 73 2530 0008 2016 1049 6433 0004

Odwiedź nasze stronywww.ef.org.plwww.kongreszp.org.pl
Dołącz do nas na: 
Zasubskrypuj nasz kanał:

 

 

 

mural

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content