Warsztaty z kontaktu z osobą po kryzysie psychicznym

 Serdecznie zapraszamy pracowników urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm zarejestrowanych i działających na terenie dzielnicy Mokotów, do udziału w „Warsztatach z kontaktu z osobą po kryzysie psychicznym”. Warsztaty będą prowadzone od 11.2020 do 04.2023 r. 

 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja eFkropka jest wykonawcą warsztatów, a zleceniodawcą jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 02-957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9. Warsztaty odbędą się w latach 2020-2023. Są przeznaczone dla osób, które z uwagi na wykonywany przez siebie zawód, stykają się z osobami po kryzysach psychicznych i mogą wywierać wpływ na postawy i zachowania innych mieszkańców dzielnicy Mokotów w zmianie postaw wobec tych osób.

Szkolenia mają na celu nie tylko zwiększenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, znajomości form pomocy, czy wpływania na postawy stygmatyzacyjne i autostygmatyzacyjne, lecz także mają charakter integrujący lokalną społeczność Mokotowa wokół tematu zdrowia psychicznego i osób po kryzysach psychicznych.

Warsztaty odbywają się online z użyciem platformy zoom lub stacjonarnie.

Szkolenia będą prowadzone na żywo lub za pośrednictwem wymienionego systemu on-line (po deklaracji uczestnictwa w wybranych terminach, wskazanych pracowników – otrzymają Państwo link/kod do zalogowania się na warsztacie). Do warsztatu niezbędne jest posiadanie przez pracownika komputera z mikrofonem i kamerką, dzięki czemu będzie mógł połączyć się z grupą i trenerami oraz uczestniczyć i zadawać pytania uczestnikom.

Warsztat jest wydarzeniem jednorazowym i trwa 4 godziny. W trakcie warsztatu planowane są dwie piętnastominutowe przerwy. Zapraszamy do zapisów na grupy warsztatowe.

 

 

  • SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!

ZGŁOSZENIA: mokotow@ef.org.pl  – zapytaj o  kolejne terminy! 

Koordynator ze strony Fundacji: Norbert Bolek

e-mail: n.bolek@ef.org.pl

 

 

REGULAMIN:

Warsztatów z kontaktu z osobą w kryzysie psychicznym

Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać następujących zasad:
1. Poufność – utrzymanie w tajemnicy tego co się usłyszało na spotkaniu.
2. Wzajemny szacunek.
3. Nieprzerywanie wypowiedzi innych uczestników.
4. Wysłuchanie innych bez komentarzy.
5. Unikanie oceny innych uczestników.
6. Unikanie słów obraźliwych i niecenzuralnych.
7. Punktualność.
8. Nieopuszczanie zajęć w trakcie ich trwania.
9. Nienagrywanie spotkań prowadzonych zdalnie.
10. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest włączona kamera.

 

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w warsztatach:  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuje się o przetwarzaniu danych oraz o prawach związanych z przetwarzaniem danych:

Administrator Danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii (dalej IPiN lub Instytut)z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 (kod pocztowy: 02-957), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000133539, NIP: 5250009387, REGON: 000288509.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:

  • drogą elektroniczną: iod@ipin.edu.pl lub
  • korespondencyjnie na adres Instytutu: ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Podane przez Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mailowego są przetwarzane w następujących celach:

-organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach, zarówno w formie zdalnej jak i stacjonarnej, a także do  przesłania materiałów szkoleniowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędności do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

-prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą; dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają; ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit f oraz art. 9 ust 2 lit f RODO).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Państwa dane będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Państwa dane nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Obowiązek podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby mogli Państwo uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach oraz do prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail.

IPiN Klauzula Informacyjna dotycząca uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach

 

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content