Akcja #PoGodnySzlak

 

 

Organizatorem akcji #PoGodnySzlak jest Fundacja eFkropka wraz z Kamilem Lorencem, który zainicjował tę akcję. 

English below #CheerfulTrail

W dniach 09 sierpnia – 27 sierpnia 2020 r. Kamil Lorenc przemierzył prawie 500 kilometrowy Główny Szlak Beskidzki – #PoGodnySzlak .
Akcja zainicjowania przez Kamila współorganizowana przez Fundację eFkropka miała na celu solidaryzowanie się z osobami z doświadczeniem kryzysów psychicznych i ich bliskimi oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dalszej reformy polskiej opieki psychiatrycznej opartej na psychiatrii środowiskowej.

Na szlaku do Kamila dołączali chociaż na chwilę przedstawiciele:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Anna Tomira Bejnar, Aleksandra Wenelczyk, Mateusz Ziółkowski,
 • Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu
 • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z  Krakowa
 • Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” z Krakowa
 • Fundacji „Pasjonauci” – wydawca KrosnoSfera – z Krosna

Kamil na szlaku spotykał się, wędrował oraz wędrówkę zakończył z  Fundacją „Idziemy Dla”, czasem też towarzyszyli mu przyjaciele.

Bardzo dziękujemy w imieniu swoim oraz Kamila firmie TheNorthFace za wyposażenie w profesjonalną odzież i obuwie.    www.thenorthface.pl

Relacje Kamila z trasy:

Zaproszenie Kamila do udziału w akcji

4 dzień na #PoGodnSzlak

6 dzień na #PoGodnySzlak 

13 dzień na #PoGodnySzlak 

14 dzień ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu

17 dzień na #PoGodnySzlak 

18 dzień ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej i Stowarzyszeniem „Otwórzcie Drzwi” z Krakowa

Dzień po zakończeniu wędrówki wraz z Katarzyną Kujawą i Agatą Gorączko z Fundacji „Idziemy Dla”

 

Co jest celem akcji?    

Akcja odbyła się na rzecz solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich bliskich oraz na rzecz zmian w polskiej psychiatrii. Kamil pragnie w ten sposób przypomnieć o problemach, prawach i potrzebach osób chorujących psychicznie, a także o niezbędnych zmianach dotyczących ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Jej celem jest również zbiórka środków na rzecz realizacji celów statutowych Fundacja eFkropka. Statut

W Polsce milion osób choruje psychicznie, w tym 400 tysięcy na schizofrenię. Co czwarty mieszkaniec Polski doświadcza, doświadczył lub doświadczy kryzysu psychicznego.

Zależy nam na zmianach zmianach w polskiej psychiatrii. Tak, aby leczenie nie opierało się na izolacji w szpitalu ale żeby rozwijała się opieka środowiskowa: blisko domu, dostępna, bez kolejki, dostosowana do danego przypadku, włączająca w terapię bliskich. Taka, jaka jest dostępna w Centrach Zdrowia Psychicznego.

Patronatem Honorowym akcję objęli Rzecznik Praw Pacjenta oraz Biuro ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Akcji towarzyszyły spotkania online (Live na Facebooku) ze specjalistami oraz z „Ekspertami przez doświadczenie”, czyli osobami z diagnozami psychiatrycznymi, które teraz otwarcie dzielą się swoimi doświadczeniami. Nagrania spotkań są dostępne na naszym YouTube Fundacja eFkropka.

Kim jest Kamil Lorenc? 

33 letnim informatykiem, początkującym  motocyklistą i pilotem paralotni. Wcześniej zwiedził kawał świata, aby odkryć Polskę ponownie.  Kamil ruszył 9 sierpnia z Wołosatego w Bieszczadach i  zakończył wędrówkę na dwa dni przed planowanym terminem, 27 sierpnia w Ustroniu w Beskidach, w swoje urodziny.

Czym zajmuje się Fundacja eFkropka? 

Fundacja eFkropka powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się leczeniem ludzi chorujących psychicznie i pracą terapeutyczną na ich rzecz, a w jej działania włączają się również osoby po kryzysach zdrowia psychicznego, tzw. eksperci przez doświadczenie. Obecnie zarówno w Radzie Fundacji, jak i jej Zarządzie zasiadają osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Celem naszych projektów jest zmiana negatywnych wyobrażeń o chorobach psychicznych, przekonań utrwalonych w świadomości społecznej, a także w myśleniu o sobie samych pacjentów. Główną misją Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi.

Obecnie realizujemy programy: 

 

Na co przeznaczymy zebrane w trakcie akcji środki?

Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli przeprowadzić więcej warsztatów antystygmatyzacyjnych „Razem wbrew stereotypom” dla osób, które zawodowo mają kontakt z osobami z diagnozami psychiatrycznymi m.in. urzędników, policjantów, księży, studentów, lekarzy, pracowników pomocy społecznej etc. Zależy nam, aby dotrzeć z naszymi warsztatami do mniejszych miejscowości, gdzie zjawisko stygmatyzacji jest o wiele większe niż w dużych aglomeracjach, a dostęp do tego typu edukacji o wiele mniejszy. Zależnie od zebranych środków chcielibyśmy zakupić sprzęt potrzebny do przeprowadzania warsztatów, ponieważ obecnie korzystamy z prywatnych laptopów, pożyczanych rzutników etc.

O czym marzymy?

 • o zorganizowaniu w przyszłym roku drugiego dnia III Kongresu Zdrowia Psychicznego poświęconego w całości trudnej sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży, której reforma ruszyła w kwietniu br.  Kongres jest ruchem oddolnym i nie ma stałego źródła finansowania, a sytuacja związana z pandemią znacznie utrudnia pozyskanie środków,
 • o stworzeniu spółdzielni socjalnej, godnego miejsca pracy dla osób po kryzysach psychicznych. W jej ramach planujemy otworzyć firmę cateringową i kawiarnię, gdzie oprócz dobrej kawy, można by było porozmawiać o różnych aspektach związanych ze zdrowiem psychicznym, skorzystać z warsztatów i różnych zajęć aktywizujących,
 •  o przetłumaczeniu i wydaniu książki „Dont call me nuts” – „Nie nazywaj mnie czubkiem” napisanej prze psychiatrę i psychologa Patricka Corrigana oraz reportera „Chicago Tribune” Roberta Lundina, który od wielu lat żyje z zaburzeniami schizoafektywnymi.  „Dont call me nuts” to bardzo cenny „podręcznik zdrowienia”. Mamy zgodę autorów na wydanie 2000 bezpłatnych egzemplarzy dla pacjentów i ich bliskich,

Nasze marzenia są do spełnienia 🙂  W to wierzymy, jednak ich realizacja wiążę się z ogromnymi kosztami. Dlatego prosimy Państwa o wsparcie naszych działań warsztatowych oraz za ściskanie kciuków za Kamila i realizacje naszych marzeń.

Rusz z nami na PoGodnySzlak

Rusz z nami na PoGodnySzlak1 

 

 

Rusz z nami na #PoGodnySzlak (#CheerfulTrail)

Support the #PoGodnySzlak (#CheerfulTrail) campaign

Facebook event

The campaign is organized by the eFkropka Foundation together with Kamil Lorenc, who initiated it.

The purpose of the campaign

The action takes place for the sake of solidarity with people who experienced mental crisis and their relatives, and for changes in Polish psychiatry. Its purpose is also to raise funds for the statutory goals of the eFkropka Foundation.

The campaign will be carried out under the honorary patronage of the Patient’s Rights Ombudsman and the Bureau of the National Mental Health Program.

In Poland, mental illnesses affect 1 million people, including 400,000 suffering from schizophrenia. Every fourth inhabitant of Poland experiences, has experienced or will experience a mental crisis.

We want changes in Polish psychiatry. So that the treatment is not based on isolation in a hospital, but on a community care: close to home, available, without queuing, tailored to a given case and with inclusion of relatives during the process. Such help is available at Mental Health Centers.

The campaign will be accompanied by online meetings (live on Facebook) with specialists and with „Experts by experience” – people with psychiatric diagnoses, who openly share their experiences for greater good. Recordings of the meetings will be available on our YouTube. You can participate in the campaign in various ways, join us on Facebook (in polish): Rusz z nami na #PoGodnySzlak

About Kamil Lorenc (campaign initiator)

33 years old quant, novice motorcyclist and paraglider pilot. Currently, he took up a challenge to complete the 500 km Main Beskid Trail for a noble purpose. Kamil starts on August 9th from Wołosate in the Bieszczady Mountains and plans to finish the hike on August 29th in Ustroń in the Beskidy Mountains.

About the eFkropka Foundation

More information about eFkropka Foundation

Facebook eFkropka Foundation

The eFkropka Foundation was established by professionals involved in the treatment of mentally ill people and therapeutic work for them. People after mental health crises, the so-called experts by experience also play important part in the Foundation’s activities. Currently, there are people with experience of mental crisis on the Foundation’s Council and its Management Board.

The aim of our projects is to change negative perceptions about mental illnesses, beliefs fixed in social consciousness, as well as patient’s thinking about themself. The main mission of the Foundation is to prevent isolation after experiencing mental health issues, counteracting the stigma and breaking stereotypes related to mental illnesses.

Programs carried out by the fundation now:

 • Together Against Stereotypes – anti-stigmatization and anti-self-stigmatization workshops, conducted by eFkropka Educators – people with experience of mental crisis,
 • Mental Health Congress – Together We Change Polish Psychiatry. The Congress is a nationwide event, which has been taking place every second year since 2017. It gathers different circles of people interested in mental health:  self-help groups, health care professionals, beneficiaries of psychiatric services (i.e. patients and their families), employers and representatives of local and national government.  Its mission is to promote mental health and prevention, strive for a reform in health care – implementation of modern patient-oriented community psychiatry approach, fight stigmatisation of people seeking mental health care and create place where self-help movements can share their experience.

We would like to invite you to the III Mental Health Congress, which is                  planned to take place in Warsaw on the 7th of June

More information about Mental Health Congress

Facebook Mental Health Congress

 • March of the Yellow Ribbon – March of solidarity with people experiencing a mental crisis,
 • Self-help integration group – a support group for people with experience of mental crisis,
 • Together For Self-reliance – We run support groups for people experiencing mental crises and their families,
 •  Together in the Kitchen– together with the restaurateurs Agnieszka and Marcin Kręglicki we conduct professional internships.
 • We educate in different ways, About stigma and overcoming it, How is it to live with bipolar disorder? Does the diagnosis of schizophrenia take everything away from us? Who is a Recovery Assistant? What is community psychiatry?

eFkropka Foundation  -what else are we doing in eFkropka? Click on the red link ?

What will we do with collected funds?

If we reach the target:

With your support, we will be able to conduct more anti-stigma workshops „Together Against Stereotypes” for the professions who have contact with people with psychiatric diagnoses, including officials, policemen etc. We want to reach smaller towns with our workshops, where the phenomenon of stigma is much greater and access to this type of education is smaller. Depending on the collected funds, we would like to buy equipment needed to conduct the workshops, because we currently use private laptops, borrowed projectors, etc.

If we exceed the target, we are dreaming about:

– the organization of the second day of the Mental Health Congress in 2021 focused entirely on the difficult situation of psychiatry of children and adolescents. Congress is a grassroots movement, does not have a permanent source of funding and additionally the pandemic makes it difficult to raise funds required,

– creating a social cooperative, a worthy workplace for people with experience of mental crisis. We plan to start a catering company and a café, where in addition to good coffee, everyone could talk about various aspects of mental health, attend workshops and various activities,

– translation and publication of the book „Don’t Call Me Nuts” written by psychiatrist and psychologist Patrick Corrigan and the Chicago Tribune reporter Robert Lundin, who has been living with schizoaffective disorder for many years. „Don’t Call Me Nuts” is a very valuable „recovery manual”. We have the authors’ consent to issue 2,000 free copies for patients and their relatives,

Our dreams can come true 🙂 We believe in it, but their implementation is associated with huge costs. Therefore, we ask you to support our workshop activities and keep your fingers crossed for Kamil and making our dreams come true.

Once again, we invite you to participate (in polish):

 

 

 

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content