Pismo Fundacji eFkropka w sprawie równego traktowania osób z diagnozą psychiatryczną 17.06.2022 r.

 

 

Skierowaliśmy pismo w sprawie równego traktowania osób z diagnozą psychiatryczną do poniżej wymienionych osób:

  1. Pani Marlena Maląg

     Minister Rodziny i Polityki Społecznej

2. Pan Doktor Adam Niedzielski

      Minister Zdrowia

3. Pani Anna Schmidt

      Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania 

4. Pan Profesor Marcin Wiącek

      Rzecznik Praw Obywatelskich

5. Pan Bartłomiej Chmielowiec

     Rzecznik Praw Pacjenta

6. Pan Krzysztof Michałkiewicz 

     Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

7. Pan Paweł Wdówik

     Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

  TREŚĆ PISMA:  Pismo w sprawie równego traktowania osób z diagnozą psychiatryczną

oraz poniżej:

Mając na uwadze fakt przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do       Spraw Równego Traktowania, której głównym celem jest przeciwdziałanie naruszaniu zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie,       światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, zgłaszamy konieczność analizy i zmiany przepisów, które znajdują się w zakresie właściwości Ministra Zdrowia, jeśli chodzi o respektowanie     zasady równego traktowania, w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz ustawy o             lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób           niepełnosprawnych.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ww. akty prawne nie wypełniają przesłanki pełnego dostępu do usług zdrowotnych dla osób zagrożonych wykluczeniem, do której to grupy osób z całą pewności należą     osoby z diagnozami chorób psychicznych, takich jak schizofrenia, choroba afektywna-dwubiegunowa, czy nawet depresja.

W Polsce osoby z diagnozami chorób psychicznych z grupy F, nie mają możliwości leczenia min. w:

 

 1. szpitalach uzdrowiskowych dla dorosłych
 2. sanatoriach uzdrowiskowych dla dorosłych
 3. szpitalach uzdrowiskowych dla dzieci
 4. sanatoriach dla dzieci

bez konieczności uzyskiwania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

W naszej ocenie jest to niedopuszczalna dyskryminacja ze względu na stan zdrowia. Nie znajdujemy logicznego ani merytorycznego uzasadnienia, aby w Polsce dostęp do leczenia uzdrowiskowego dla osób z   diagnozami chorób z grupy F, był uzależniony od uzyskania przez nie statusu osoby niepełnosprawnej.

Skoro więc istnieją placówki zajmujące się leczeniem uzdrowiskowym osób z diagnozami chorób psychicznych, powinno się to odbywać na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie   sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, a nie na zasadach określonych ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej   oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Takie podejście również stanowi dyskryminację, a do tego stanowi przyczynę do stygmatyzacji, poprzez konieczność ubiegania się o status osoby niepełnosprawnej przez osoby, które mając diagnozę schizofrenii   dobrze sobie radzą i nie uważają się za osoby niepełnosprawne, albo np. osoby z diagnozą depresji, których zapewne za niepełnosprawne nikt by nie uznał.

Poza systemem opieki uzdrowiskowej pozostaje zatem bardzo duża grupa osób, które poprzez dyskryminujące przepisy nie mają możliwości skorzystania z leczenia w placówkach typu   sanatoryjnego/uzdrowiskowego, bo ich schorzenia nie zostały wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa   uzdrowiskowego, ani nie są osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki staraniom Rzecznika Praw Pacjenta, choroby psychiczne, w tym m.in. schizofrenia, nie są już  przeciwwskazaniem do skorzystania z leczenia uzdrowiskowego, jednak nie rozwiązuje to problemu dostępu do   placówek uzdrowiskowych specjalizujących się w leczeniu takich schorzeń dla osób z diagnozami chorób psychicznych.

Środowisko lekarzy psychiatrów oraz konsultanci krajowi i wojewódzcy w dziedzinie psychiatrii popierają inicjatywę zmiany przepisów w tym zakresie i widzą jej sens. Niestety  krajowy konsultant w dziedzinie   balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej blokuje konieczne zmiany.

Pandemia pokazała zaś, że potrzeby w zakresie wspierania zdrowia psychicznego rosną bardzo szybko. Umożliwienie więc odbywania leczenia chorób z grup F w warunkach uzdrowiskowych przyczyniłoby się w   naszej ocenie do poprawy zdrowia psychicznego Polaków, zmniejszenia zwolnień lekarskich wydawanych z powodu kryzysów psychicznych oraz zmiany postrzegania chorób psychicznych.

Mając zaś na uwadze rosnąca liczbę samobójstw, także wśród dzieci, wnosimy o pilne wprowadzenie postulowanych zmian. Zmiany te zapewne będą też konieczne ze względu na przepisy unijne, które nakładają na   Polskę konieczność równego traktowania wszystkich osób, w tym także w zakresie dostępu do leczenia uzdrowiskowego dla osób z diagnozami chorób psychicznych.

Jesteśmy przekonani, że w Unii Europejskiej istnieją placówki specjalizujące się w leczeniu chorób psychicznych i dostęp do nich nie jest uzależniony od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

W razie wątpliwości wnosimy o przeprowadzenie stosownej analizy.

Mając też na uwadze fakt, iż Polacy na równi z obywatelami innych unijnych państw mogą korzystać
z opieki sanatoryjnej w całej Unii, polskie prawo nie może stać temu na przeszkodzie. Obecnie zaś osoby z diagnozami chorób psychicznych nie otrzymają z NFZ zgody na leczenie uzdrowiskowe, bo w wykazie, pn.   „Szczegółowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w poszczególnych rodzajach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego”, będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w     sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, nie ma ani jednej choroby z grupy F.

Ponadto prosimy o podjęcie działań na rzecz osób z diagnozami chorób psychicznych, czy przechodzących kryzys psychiczny, w następujących obszarach:

 • Podniesienie kompetencji pracowników służby zdrowia, opieki społecznej, policji oraz sędziów i prawników, jeśli chodzi o komunikację z osobami z diagnozami chorób psychicznych, mające na celu zapewnienie godnego traktowania osobom w kryzysach psychicznych.
 • Realizacja kampanii społecznych, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji wobec osób z diagnozami chorób psychicznych.
 • Prowadzenie działań uświadamiających, skierowanych do ogółu społeczeństwa, pokazujących godność osoby i uwrażliwiających na zjawisko przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, w szczególności wobec osób z diagnozami chorób psychicznych.
 • Promowanie języka opartego na szacunku i rzetelnych źródłach informacji w celu ograniczenia szerzenia się „mowy nienawiści” wobec osób z diagnozami chorób psychicznych.
 • Uwzględnienie polityki równościowej w tamach współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, jeśli chodzi o kształtowanie i monitoring polityki równego traktowania osób z diagnozami chorób psychicznych.
 • Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia tej zasady.
 • Współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania osób z diagnozami chorób psychicznych.
 • Wspieranie grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na diagnozę choroby psychicznej.
 • Rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności, z uwzględnieniem osób z diagnozami chorób psychicznych, poprzez kształtowanie wiedzy z zakresu chorób psychicznych i radzenia sobie z nimi.
 • Wsparcie szkół i przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców z uwzględnieniem dzieci z diagnozami chorób psychicznych, poprzez kształtowanie wiedzy z zakresu chorób psychicznych i radzenia sobie z nimi.

                                                                                                                                                                                                                                             Zarząd Fundacji eFkropka :

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Jerzy Kłoskowski

                                                                                                                                                                                                                                                            Anna Olearczuk

                                                                                                                                                                                                                                                          Jakub Andryańczyk

                                                                                                                                                                                                                                                          Krzysztof Rogowski  

 

 

Podziel się tym tekstem!

Wykonanie : Tomasz Bednarek

Skip to content